Методичний відділ

Методичний відділ лого

Завідувач відділу – Соколенко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Педагогічне кредо відділу

«Якщо ви бажаєте щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну,одноманітну повинність, введіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника»

В.О. Сухомлинський

Методичний відділ є структурним підрозділом ОПДЮТ, який здійснює науково-методичний супровід освітнього процесу, координує, спрямовує і вдосконалює роботу педагогічного колективу.

Мета методичної служби:

науково-методичне забезпечення діяльності закладу, організація науково-методичної роботи, підвищення професійного рівня педагогічних працівників і розвиток їхнього творчого потенціалу.

Функціонування методичної служби спрямоване на формування готовності педагогів мобільно та адекватно реагувати на зміни в позашкільній освіті, організацію інноваційної діяльності в закладі.

Завдання діяльності методичної служби:

 • дослідження освітніх потреб соціуму;
 • аналіз стану освітнього процесу в закладі (структурному підрозділі);
 • надання педагогічним працівникам необхідної інформації з основних напрямів розвитку позашкільної освіти, програмного забезпечення, нових педагогічних технологій;
 • забезпечення високої якості освітнього процесу шляхом впровадження програм нового покоління, нових педагогічних технологій навчання і виховання;
 • виявлення, вивчення та оцінка результативності педагогічного досвіду в закладі; узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду;
 • прогнозування, планування та організація роботи з підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
 • надання підтримки педагогічним працівникам в інноваційній діяльності, організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи, експертній оцінці авторських програм, науково-методичних посібників, допомога в підготовці педагогів до атестації;
 • здійснення в установленому порядку редакційно-видавничої діяльності;

Основні напрями діяльності методичної служби:

 • програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності закладу;
 • надання організаційно-методичної допомоги педагогам в навчанні та вихованні дітей;
 • оновлення програмного забезпечення освітнього процесу в закладі;
 • впровадження в практику діяльності закладу наукових досліджень та досягнень перспективного педагогічного досвіду;
 • організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • керівництво роботою методичних об’єднань, експериментальних майданчиків, творчих груп педагогів;
 • ознайомлення педагогічних працівників з досягненнями педагогічної науки та практики;
 • вивчення рівня професійної підготовки педагогів, їхніх професійних потреб і проблем;
 • участь в атестаційній, експертних комісіях;
 • проведення різноманітних семінарів, нарад, конференцій, конкурсів, дискусій тощо;

 Зміст діяльності методичної служби в ОПДЮТ визначається цільовими завданнями розвитку закладу.

Основним змістом діяльності методичної служби є:

 • надання практичної допомоги педагогічним працівникам в опануванні сучасними технологіями навчання й виховання:
 • підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки педагогів;
 • підвищення акмеологічної культури педагогів, стимулювання їх на вищі професійні досягнення, орієнтацію на педагогічний успіх, розвиток професійної компетентності та компетентностей вихованців;
 • проєктування та практична реалізація моделі ОПДЮТ як закладу життєвої компетентності;
 • становлення компетентнісно спрямованого освітнього процесу у єдності змістових, технологічних, особистісних, управлінських параметрів;
 • експериментальна перевірка цільових проєктів розвитку життєвої компетентності вихованців;
 • створення навчально-методичних комплексів (методичних посібників, методичних рекомендацій, програм тощо);
 • створення проєктів спільної діяльності з соціальними партнерами;
 • організація роботи за єдиною науково-методичною проблемою.

 Функції методичного відділу:

 1. Цільові:

Прогностична – враховує перспективи розвитку закладу позашкільної освіти і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

Компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття педагогічної або іншої фахової освіти;

Інформаційно-коригувальна – спрямована  на корекцію  й оновлення інформації,  яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

 1. Організаційні:

Трансформаційнавідбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду в галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику закладу позашкільної освіти;

Діагностична – систематичний моніторинг освітнього процесу, рівня знань, умінь і навичок вихованців, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

Моделювальна – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

Інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування в освітньому процесі та  удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

Організаційно-координувальна – координація  діяльності методичних об’єднань відділів та закладу в цілому;

Соціальнастворення належного морально-психологічного клімату, вивчення і розв’язання  конфліктних  ситуацій у педагогічному колективі.

Методичний відділ координує та здійснює науково-методичну роботу через систему методичної взаємодії з керівниками освітніх структур та педагогічними кадрами ЗПО області художньо-естетичного напряму.

Психологічний супровід освітнього процесу в Палаці здійснює практичний психолог – Аханкіна Аліна Олександрівна.

  Робота практичного психолога спрямована на підвищення психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу.

  Професійні дії практичного психолога реалізуються у таких основних напрямах роботи:

 • діагностика;
 • психологічна експертиза;
 • психологічна прогностика;
 • консультативно-методична допомога;
 • психолого-педагогічна корекція;
 • соціальна реабілітація;
 • психологічна просвіта.