НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ПАЛАЦУ

ПРОГРАМА

роботи педагогічного колективу ОПДЮТ

над  науково-методичною проблемою

«Модернізація освітнього простору як чинник та механізм ціннісно орієнтованого спрямування на самоактуалізацію й самодетермінацію особистості»

(2020-2021 н.р. – 2024-2025 н.р.)

1.КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ МОДУЛЬ

Актуальність проблеми. Шлях європейської та світової інтеграції, обраний Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін у соціальному житті нашої держави. Саме тому останніми роками відбуваються реформаційні процеси в освітній галузі, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів.

Освітній простір закладу позашкільної освіти виконує в суспільстві особливі значущі функції, що дає нам підстави розглядати його як важливий чинник формування інноваційної особистості. Доречним є висловлювання Карла Роджерса, що неможливо змусити паросток розвиватися і проростати із насіння, але можна створити умови для його росту, які дозволять насінню проявити свої власні приховані можливості. Саме тому так важливо створити особливий освітній простір  закладу позашкільної освіти, який сам по собі вже є добрим підґрунтям для формування  особистості здатної до самоактуалізації та самодетермінації. 

Об’єкт: процес модернізації освітнього простору Палацу ціннісно орієнтованого спрямування на самоактуалізацію й самодетермінізацію особистості.

Предмет: педагогічні умови організації освітнього простору Палацу ціннісно орієнтованого спрямування на самоактуалізацію й самодетермінізацію особистості.

Мета: формування інноваційної моделі освітнього простору ЗПО як чинника та механізма ціннісно орієнтованого спрямування на самоактуалізацію й самодетермінацію особистості, творчий і соціально активний характер її навчально-пізнавальної діяльності.

Завдання:

 • скоординувати освітню діяльність ЗПО у головних вимірах освіти ХХІ століття: когнітивному, інструментальному, індивідуальному, соціальному;
 • визначити та впровадити технології формування основних змістових компонентів освітнього простору Палацу: креативної, ігрової, розвивальної, афективно-емоційної;
 • створити соціально-психологічні умови, метою яких є духовно-моральне вдосконалення підростаючої особистості за такими структурними компонентами:
 • демократизація соціобуття вихованців;
 • гуманізація соціобуття вихованців;
 • індивідуалізація соціобуття вихованців;
 • культивування творчих можливостей вихованців;
 • формування особистісно-конструктивних відносин;
 • продуктивна життєдіяльність вихованців.
 • забезпечити інтегроване поєднання науково-дослідницької та  науково-методичної роботи для впровадження інноваційних освітніх технологій, експериментальну перевірку їх ефективності, створення творчого професійно-освітнього середовища для педагогів4
 • Впровадити технологію опосередкованого управління (через середовище) процесом модернізації освітньої діяльності Палацу.

Основні теоретичні позиції:

 • середовищний підхід в освіті;
 • особистісно-орієнтована модель освіти;
 • компетенізація освіти;
 • педагогіки партнерства, позитивної психології та філософії дитино центризму;
 • наскрізний процес виховання, що грунтується на цінностях – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) і соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність);
 • сучасний освітній простір, інклюзивна освіта;
 • технологія управлінського моделювання.

Прогнозовані результати:

 • формування інноваційної моделі освітнього простору ЗПО;
 • створення соціально-психологічних умов, метою яких є духовно-моральне вдосконалення підростаючої особистості;
 • інтегроване поєднання науково-дослідницької та  науково-методичної роботи для впровадження інноваційних освітніх технологій, створення творчого професійно-освітнього середовища для педагогів;
 • удосконалення ключових компетенцій вихованців як засіб формування сучасної інноваційної особистості;
 • удосконалення форм і методів роботи педагогічного колективу з впровадженню інноваційних освітніх технологій;
 • збільшення показнику, у порівнянні з попередніми роками, рівня якості освіти та особистих успіхів суб’єктів освітнього процесу;
 • створення банку навчального програмного забезпечення.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО -ТЕОРЕТИЧНИЙ МОДУЛЬ (2020 – 2021 н.р.)

Мета:

 • розроблення стратегії та тактики реалізації н\м проблеми;
 • формування єдиної системно-комплексної роботи над н\м.проблемою;
 • визначення та усвідомлення  теоретичних засад та понятійного апарату н\м проблеми;
 • сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання н\м проблеми;
 • аналіз рівня зануреності в н\м проблему

Основні завдання:

 • формування науково-методичних проблем відділів та педагогів;
 • створення творчих груп з н\м проблеми;
 • ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом творення освітнього простору позашкілля;
 • включеність до реалізації н\м проблеми всіх цільових груп.

План заходів з реалізації програми на  організаційно-теоретичному етапі

2020 – 2021 навчальний рік

№ п/пЗаходиТермін виконанняВідповідальніПримітка
1Визначення мети, завдань, модулів реалізації науково-методичної проблемисерпеньнауково-методична рада 
 Засідання педагогічної ради: Робота над новою методичною проблемою Палацу: теоретичні засади та практичне втілення.серпеньзавідувач методичного відділу 
 Визначення можливостей роботи  в межах кожного методичного об’єднаннясерпень- вересеньзавідувачі відділами 
 Діагностика рівня компетентностей педагогів з н\м проблемивересеньзавідувач методичного відділу 
 Засідання м\о «Організація роботи над н\м проблемою»серпеньзавідувачі відділами 
 Сформувати особисті н\м проблеми педагогіввересеньзавідувачі відділами 
 Сформувати творчі групи відповідно до н\м проблемивересеньзавідувачі відділами 
 Розробити плани роботи творчих групжовтеньзавідувачі відділами 
 Засідання н\м ради «Про організацію роботи педагогів над науково-методичною проблемою»жовтеньЗаступник директора з НМР 
 Опрацювання джерел щодо реалізації н\м проблемипротягом рокупедагогічні працівники 
 Створення електронних кейсів за напрямами н\м проблемипротягом рокузавідувач методичного відділу 
 Організація методичного консалтингу для педагогівпротягом рокузавідувач методичного відділу 
 Аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для застосування в процесі реалізації н\м проблемилистопадзавідувач методичного відділу 
 Здійснення експертизи змісту планів МО, творчих груп, календарно-тематичних планів керівників гуртківвересень – жовтеньзаступник директора з НМР 
 Засідання м\о «Методична термінологія як аспект методичної культури педагога»груденьзавідувач методичного відділу 
 Едьютон з технології формування основних змістових компонентів освітнього простору  Палацупротягом рокузавідувачі відділами 
 Розробка матеріалів психолого-педагогічної діагностики педагогів та вихованців гуртків, батьківської громадськості щодо освітнього процесугруденьпрактичний психолог   
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків хореографічного мистецтва «Впливсоціокультурних факторів на формування регіональних особливостей народно-сценічного танцю»березень 2021 р.завідувач відділу худ. творчості 
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків вокального мистецтва «Використання здоров’язбережувальнихтехнологій у вокально-хоровій практиці»жовтень 2020р.завідувач відділу худ. творчості 
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків декоративно-ужиткової творчості «Майстер-клас як форма ефективного навчання і розвитку життєтворчості особистості в умовах ЗПО»листопад 2020 р.завідувач відділу ОТМДУТ 
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків образотворчого мистецтва «Універсальні можливості образотворчого мистецтва  у культивуванні творчих можливостей вихованців»квітень 2021 рзавідувач відділу ОТМДУТ 
 Методичний хаб для заступників директорів ЗПО «Методичні орієнтири освітнього простору ЗПО»протягом року (згідно плану)заступник директора з НМР 
 Управлінська платформа для директорів ЗПО «Освітній простір як концепт інноваційної діяльності»протягом року (згідно плану)заступник директора з НМР 
 Видання набутків творчих групквітеньзавідувачі відділами 
 Узагальнення ППД технології формування основних змістових компонентів освітнього простору  Палацуквітень, травеньзавідувач методичного відділу 
 ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»березеньдиректор 
 Науково-практична конференція вихованців та педагогів Палацутравеньзавідувач методичного відділу 
 ХІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»жовтеньдиректор 
     

3. ПРАКТИЧНО-ДІЯЛЬНІСТНИЙ МОДУЛЬ

(2021 – 2022 н.р., 2022 – 2023 нр., 2023 – 2024)

Мета:

апробація та впровадження технологій формування основних змістових компонентів освітнього простору  Палацу: креативної, ігрової, розвивальної, афективно-емоційної.

Основні завдання:

 • проблемно-орієнтовний аналіз роботи творчих груп щодо опрацювання н\м проблеми;
 • проведення звітів творчих груп, методичних об’єднань щодо реалізації проблеми;
 • управлінська та науково-методична корекція діяльності педагогів, що мають проблеми з технологій формування основних змістових компонентів освітнього простору Палацу;
 • педагогічний едьютон щодо проблеми формування освітнього простору позашкілля;
 • створити інформаційне і програмно-методичне забезпечення процесу підвищення професійної майстерності педагога та покращення якості освіти;
 • формування методичної культури педагогічних працівників.

План заходів

з реалізації програми на практично – діяльністному етапі

(2021 – 2022 н.р., 2022 – 2023 нр., 2023 – 2024)

№ п/пЗаходиТермін виконанняВідповідальніПримітка
1Визначення мети, завдань, модулів реалізації програми на практично-діяльністному етапісерпень 2021 р.науково-методична рада 
 Педагогічна нарада:  Проблема модернізації освітнього простору Палацу; Реалізація Програми роботи педколективу над н\м проблемо.  серпень 2021 р.   Грудень 2023 р.  заступник директора з НМР 
 Засідання н\м ради: Особливості роботи педколективу над науково-методичною проблемною. Науково-методичний супровід  модернізації освітнього простору Палацу. Робота творчих груп з н\м проблеми.  Створення системи психологічного забезпечення освітнього процесу відповідно до н\м проблеми .  Едьютон педагогів-новаторів. Науково-дослідницька робота з реалізації н\м проблеми.  жовтень 2021 р.   березень 2022 р.   листопад 2022 р. січень 2023 р.   квітень 2023 р. грудень 2023 р.заступник директора з НМР 
 Засідання методичних об’єднань: інноваційні технології формування освітнього простору;технологія формування розвивального освітнього простору;формування особистісно-конструктивних відносин вихованців;грудень 2021 р.     грудень 2022 р.   грудень 2023 р.завідувачі відділами 
 Консультування та контроль роботи творчих груп з н\м проблеми2021- 2024 рр.завідувач методичного відділу 
 Організація методичного консалтингу для педагогів2022 –2024 ррзавідувач методичного відділу 
 Створення електронних креатив-кейсів за напрямами н\м проблеми2021- 2024 рр.завідувач методичного відділу 
  Моніторинг використання інноваційних технологій у практиці роботи педагогів2022- 2023 н.р.заступник директора з НМР 
 Навчально-методичний семінар «Пріоритетні аспекти модернізації освітнього середовища ЗПО»серпень 2021 р.завідувач методичного відділу 
 Коворкінг «Освітній простір як місце розгортання педагогічних відносин»січень 2022 р.заступник директора з НМР 
 Брейн-стормінг «Самоактуалізація особистості»травень 2022 р.практичний психолог 
 Презентаційний меседж «Креативність як змістовий  компонент освітнього простору» грудень 2022 р.заступник директора з НМР 
 Флеш-семінар «Самодетермінація особистості»серпень 2023 р.практичний психолог 
 Воркшоп «Афективно-емоційний компонент освітнього простору ЗПО»січень 2024 р.практичний психолог 
 Створення банку дидактичних матеріалів з технології формування основних змістових компонентів освітнього простору  Палацу2023- 2024заступник директора з НМР 
 Організувати методичні конкурси: краще інноваційне заняття;кращий дидактичний матеріал;кращий методичний набуток2022 р..   2023 р. 2024 р.заступник директора з НМР 
 Організація «педагогічної майстерні» щодо відвідування занять молодими педагогами у досвідчених колег2022 –2024 ррзаступник директора з НМР 
 Розвиток інформаційно-освітнього простору Палацу2022 –2024 ррадміністрація 
 Організація роботи «Школи молодого педагога»2021- 2022 рр.заступник директора з НМР 
 Створення та робота постійного консультаційного пункту для педагогів «Виникло запитання»вересень 2022 р.практичний психолог 
 Поповнення та оновлення інформаційного банку інноваційних досягнень, методичних ідей керівників гуртків2022 –2024 рр.завідувачі відділами 
 Едьютон з технології формування основних змістових компонентів освітнього простору  Палацу2022 –2024 рр.завідувачі відділами 
 Видання набуток творчих груп, педагогів квітень 2022, 2023, 2024завідувачі відділами 
 Здійснення самоаналізу рівня професійної діяльності педагогів над н\м  проблемоюсічень 2023  завідувачі відділами 
 Проведення проміжного моніторингу щодо роботи над науково-методичною проблемою2023заступник директора з НМР 
 Оформлення психолого-педагогічних рекомендацій щодо особливостей освітнього процесу в умовах ЗПОжовтень 2022р.практичний психолог 
 Узагальнення ППД технології формування основних змістових компонентів освітнього простору  Палацутравень 2022, 2023, 2024завідувач методичного відділу 
 Управлінська платформа для директорів ЗПО «Освітній простір як концепт інноваційної діяльності»згідно планузаступник директора з НМР 
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків хореографічного мистецтва «Історико-еволюційний поступ етнохореографії: від найдавнішої ритуально-обрядової культури до сучасного українського народного танцю;. «Стильова палітра та основні тенденції розвитку сучасного хореографічного мистецтва»; «Роль комунікативних процесів та особистісно-конструктивних відносин у становленні дитячого хореографічного колективу»      березень, 2021       березень 2022     березень, 2023завідувач відділу худ. творчості       
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків вокального мистецтва: «Роль українського пісенного фольклору у формуванні художнього світогляду вихованців вокального гуртка». «Сучасні вокальні технології в інноваційному просторі вокальної педагогіки» «Формування вокально-виконавської майстерності шляхом особистісно-орієнтованого підходу        жовтень, 2021 р   жовтень, 2022 р.     жовтень, 2023 р.завідувач відділу худ. творчості 
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків декоративно-ужиткової творчості «Національно-патріотичне виховання крізь призму декоративно-ужиткового мистецтва в умовах ЗПО»; «Творче самовираження вихованців через використання нестандартних технік і матеріалів»; «Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб самореалізації особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва»листопад 2021 р.           листопад 2022 р.   листопад 2023 р.завідувач відділу ОТМДУТ 
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків образотворчого мистецтва «Розвиток асоціативного мислення на заняттях образотворчого мистецтва»; «Самоактуалізація творчої діяльності вихованців засобами художньої діяльності» «Сучасні технології зображувальної діяльності як механізм самодетрмінації та само актуалізації»квітень 2022 р.           квітень 2023 р.   квітень 2024 р.завідувач відділу  ОТМДУТ 
 Науково-практична конференція вихованців та педагогів Палацутравень 2022, 2023, 2024завідувач методичного відділу 
 Видання набутків творчих групквітень 2022, 2023, 2024 завідувачі відділами 
 Узагальнення ППД технології формування основних змістових компонентів освітнього простору  Палацуквітень, травень 2022, 2023, 2024завідувач методичного відділу 

4. КОРЕКЦІЙНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ МОДУЛЬ (2024 – 2025 н. р.)

Мета:

 • корегування роботи педагогічного колективу над створенням соціально-психологічних умов, метою яких є духовно-моральне вдосконалення підростаючої особистості за такими структурними компонентами:
 • демократизація соціобуття вихованців;
 • гуманізація соціобуття вихованців;
 • індивідуалізація соціобуття вихованців;
 • культивування творчих можливостей вихованців;
 • формування особистісно-конструктивних відносин;
 • продуктивна життєдіяльність вихованців;
 • узагальнення досвіду роботи Палацу над науково-методичною проблемою.

Основні завдання:

 • обробка даних, отриманих в результаті впровадженнятехнології формування основних змістових компонентів освітнього простору  Палацу: креативної, ігрової, розвивальної, афективно-емоційної;
 • моніторинг динаміки змін якості освіти та особистих успіхів суб’єктів освітнього процесу;
 • вироблення практичних рекомендацій;
 • узагальнення та аналіз роботи творчих груп, педагогів над науково-методичною проблемою;
 • оформлення результати роботи над науково-методичною проблемою;
 • висвітлення результатів роботи над науково-методичною проблемою;

План заходів

з реалізації програми на корекційно-узагальнюючому етапі

2024 – 2025 н.р.

 •  
№ п/пЗаходиТермін виконанняВідповідальніПримітка
1Засідання н\м ради «Технологія узагальнення роботи педколективу над н\м проблемою»серпень 2024 р.заступник директора з НМР 
 Педрада-звіт «Результативність роботи пед. колективу над н\м проблемою»травень 2025 р.заступник директора з НМР 
 Діагностика ефективності методичної роботи над н\м проблемою Палацу, її впливу на динаміку успіху освітніх досягненьберезень 2025 р.завідувач методичного відділу 
 Коучинг з технології узагальнення роботи над н\м проблемоюпротягом рокузавідувач методичного відділу 
 Рефреш-тренінг «Організація продуктивної життєдіяльністі вихованців як структурний компонент виховного простору ЗПО»листопад 2024 р.завідувач методичного відділу 
 Бекграунд педагогів-новаторівлютий 2025 р.завідувач методичного відділу 
 Науково-практична конференція вихованців та педагогів Палацутравень  завідувач методичного відділу 
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків хореографічного мистецтва «Створення єдиного мистецького простору як передумова втілення художнього образу під час виконання хореографічної постановки».березень, 2024завідувач відділу худ. творчості 
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків декоративно-ужиткової творчості «Культивування творчих можливостей вихованців як механізм самоактуалізації»березень 2025 р.завідувач відділу ОТМДУТ 
 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків вокального мистецтва «Особливості організаційної та музично-педагогічної роботи з вокальним ансамблем»  жовтень, 2024 р.завідувач відділу худ. творчості 
 Управлінська платформа для директорів ЗПО «Технологія опосередкованого управління процесом модернізації освітньої діяльності ЗПО»вересень  заступник директора з НМР 
 Методична студія для методистів ЗПО «Освітній простір ЗПО як чинник соціобуття вихованців»протягом року (за планом)заступник директора з НМР 
 Випуск методичних набутків творчих груп, педагогів з реалізації н\м проблемипротягом рокузавідувач методичного відділу 
 Декадник ППД «Презентація досвіду педагогів із реалізації н\м проблеми Палацу»квітеньзаступник директора з НМР 
 Моніторинг з визначення подальшого розвитку теми березеньзаступник директора з НМР 
 Педагогічна виставка за підсумками роботи над н\м проблемою.травеньзавідувач методичного відділу